srini vasu
View Profile

WHATSAPP FUN

Srini Vasu at 10:32 PM - Nov 15, 2016 ( ) Views: 152,853

28 33

Breaking news...
Now Pakistan is going to change their Currency

They are going to use the 500 and 1000 rupee notes they had printed for us 😂😂😂From: srini vasu at 07:34 AM - Jan 22, 2017( )(1 to 20 out of 3758) - Latest Replies on Top | First | << Previous | Next >> | Last |
Srini Vasu at 10:52 AM - Feb 02, 2019 ( )

ఒక అమ్మాయి , ఒక లేడీ సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరకు వెళ్లి ...

నాకు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకోలేదు . నేను చదువుకున్నాను .ఇండిపెండెంట్ ‌అందులోనూ సంపాదిస్తున్నాను . నాకు భర్త అవసరం లేదు . కానీ మా తల్లిదండ్రులు నాకు పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నారు . ఇప్పుడు నన్నేం చేయమంటారు ..!?

లేడీ సైకియాట్రిస్ట్ : " మీరు నిజంగా జీవితంలో చాలా గొప్ప విషయాలు సాధించగలుగుతారు . కానీ , కొన్ని విషయాలు మీరు అనుకున్నట్లుగా జరగవు . కొన్ని తప్పులు కూడా జరుగుతాయి . కొన్ని సార్లు మీరు విఫలమవుతారు . ఇంకొన్ని సార్లు మీ‌ ప్రణాళికలు పనిచేయవు . ఒక్కోసారి మీ కోరికలు నెరవేరవు ‌. అప్పుడు మీరు ఎవరిని నిందిస్తారు ..!? మిమ్మల్ని మీరే నిందించుకుంటారా ..!?

అమ్మాయ్ : ( ఒకింత గట్టిగా ) " నో ... నో ... "

లేడీ సైకియాట్రిస్ట్ : " అవును ..! అందుకే మీకు ఒక భర్త అవసరం ..! "
😋😆😂😍😉😜😄😝😅😊 😊💐

Srini Vasu at 10:18 AM - Feb 02, 2019 ( )Srini Vasu at 05:18 AM - Feb 02, 2019 ( )

In a famous hospital a patient was advised immediate bypass surgery.

The nervous patient agreed and underwent all the pre-operation tests. He was informed about the cost which was high but he had no option.

They asked him to fill up a form. In occupation he wrote, Officer, CBI.

Suddenly the whole atmosphere changed and a new team of doctors checked the patient. He was advised that surgery was not required. They prescribed
some medicines and told him that the blockages will be gone in few months.

By the way, the patient is a Sindhi, working in central bank of India

Srini Vasu at 05:17 AM - Feb 02, 2019 ( )Srini Vasu at 05:17 AM - Feb 02, 2019 ( )Srini Vasu at 12:27 PM - Dec 27, 2018 ( )Srini Vasu at 04:52 AM - Dec 24, 2018 ( )Srini Vasu at 04:50 AM - Dec 24, 2018 ( )

BREAKING NEWS!!!

This is to Inform You All that Our Beloved and Well Known Friend
Mr 2018 is Retiring on the 31st of this Month.

His 12 Wives, 52 Children and 365 Grand Children will be Attending the Grand Send - Off on monday, the 31st December at 23.59 Hrs.

However, His Family Members asked Me to Inform You that He is Retiring with ALL Your Problems, Sickness, Disappointments, Frustration, Barrenness, Discouragement, Failure, and Rejection.

Yet, His Successor -
Mr 2019,
asked Me to Inform You that, He is Going to Compensate You with :-
Long Life, Good Health, Wealth, Love, Abundant Blessings, Peace, Joy, Righteousness, Promotion and Prosperity

God's Blessings be always with you and your family

Seasons Greetings 2019

Srini Vasu at 11:19 AM - Dec 15, 2018 ( )

Srini Vasu at 11:13 AM - Dec 15, 2018 ( )


Srini Vasu at 11:09 AM - Dec 15, 2018 ( )

HEART- TOUCHING

बस से उतरकर जेब में हाथ डाला।
मैं चौंक पड़ा।
जेब कट चुकी थी।

जेब में था भी क्या?

कुल 90 रुपए
और एक खत,

जो मैंने
माँ को लिखा था कि—

मेरी नौकरी छूट गई है;

अभी पैसे नहीं भेज पाऊँगा।

तीन दिनों से वह पोस्टकार्ड जेब में पड़ा था।

पोस्ट करने को मन ही नहीं कर रहा था।

90 रुपए जा चुके थे।
यूँ 90 रुपए कोई
बड़ी रकम नहीं थी,

लेकिन जिसकी नौकरी छूट चुकी हो,
उसके लिए 90 रुपए ,, नौ सौ से कम
नहीं होते।

कुछ दिन गुजरे।
माँ का खत मिला।

पढ़ने से पूर्व मैं सहम गया।

जरूर पैसे भेजने को लिखा होगा।….

लेकिन,
खत पढ़कर
मैं हैरान रह गया।

माँ ने लिखा था— “बेटा, तेरा 1000 रुपए
का भेजा हुआ मनीआर्डर मिल गया है।

तू कितना अच्छा है रे!…

पैसे भेजने में
कभी लापरवाही नहीं बरतता।


मैं इसी उधेड़- बुन में लग गया कि आखिर
माँ को मनीआर्डर किसने भेजा होगा?

कुछ दिन बाद,
एक और पत्र मिला।

चंद लाइनें थीं— आड़ी तिरछी।
बड़ी मुश्किल से खत पढ़ पाया।

लिखा था— “भाई,
90 रुपए तुम्हारे
और
910 रुपए अपनी ओर से मिलाकर मैंने
तुम्हारी माँ को मनीआर्डर भेज
दिया है।
फिकर न करना।….

माँ तो सबकी एक-जैसी होती है न।

क्या तेरी और क्या मेरी

वह क्यों भूखी रहे?…

तुम्हारा—जेबकतरा👌👌..

Best Dad Contest 🧑👨🧔🧓👦 😁😁😁 !!

A school held a contest for all the kids. The theme for the contest was 'Bravest Thing Dad did for me'. Most of the children expressed their emotions nicely but the award winning answer will really bring a smile on your face. In his answer, a small kid wrote
"Bravest Thing
My Dad did for me was
"He Married My MOM"😊

Dedicated to all the wonderful Fathers!😍😘

Srini Vasu at 11:07 AM - Dec 15, 2018 ( )Srini Vasu at 01:34 PM - Dec 12, 2018 ( )

స్కందోత్పత్తి

1. తప్యమానే తపో దేవే దేవాస్సర్షిగణాః పురా!
సేనాపతిమ్ అభీప్సంతః పితామహముపాగమన్!!
2. తతో బ్రువన్ సురాస్సర్వే భగవంతం పితామహమ్!
ప్రణిపత్య సురాస్సర్వే సేంద్రాస్సాగ్ని పురోగమాః!!
3. యో నస్సేనాపతిర్దేవ దత్తో భాగవతా పురా!
తపః పరమమాస్థాయ తప్యతే స్మ సహోమయా!!
4. యదత్రానంతరం కార్యం లోకానాం హితకామ్యయా!
సంవిధత్స్వ విధానజ్ఞ త్వం హాయ్ నః పరమా గతిః!!
5. దేవతానాం వచః శ్రుత్వా సర్వలోక పితామహః!
సాంత్వయాన్ మధురైర్వాక్యైః త్రిదశానిదమబ్రవీత్!!
6. శైలపుత్ర్యా యదుక్తం తత్ న ప్రజా స్సంతు పత్నిషు!
తస్యా వచనమక్లిష్టం సత్యమేతన్న సంశయః!!
7. ఇయమాకాశగా గంగా యస్యాం పుత్త్రం హుతాశనః!
జనయిష్యతి దేవానాం సేనాపతిమరిందమమ్!!
8. జ్యేష్టా శైలేంద్ర దుహితా మానయిష్యతి తత్సుతమ్!
ఉమాయాస్తద్బహుమతం భవిష్యతి న సంశయః!!
9. తచ్చ్రుత్వా వచనం తస్య కృతార్థా రఘునందన!
ప్రణిపత్య సురా స్సర్వే పితామహమపూజయన్!!
౧౦. తే గత్వా పర్వతం రామ కైలాసం ధాతుమండితమ్!
అగ్నిం నియోజయామాసుః పుత్రార్థం సర్వదేవతాః!!
౧౧. దేవకార్యమిదం దేవా సంవిధత్స్వ హుతాశన!
శైలపుత్ర్యాం మహాతేజో గంగాయాం తేజ ఉత్సృజ!!
12. దేవతానాం ప్రతిజ్ఞాయ గంగామభ్యేత్య పావకః!
గర్భం ధారయ వై దేవి దేవతానాం ఇదం ప్రియమ్!!
౧౩. తస్యతద్వచనం శృత్వా దివ్యం రూపమధారయత్!
దృష్ట్వా తన్మహిమానం శ సమంతాదవకీర్యత!!
౧౪. సమంతతస్తదా దేవీం అభ్యషించత పావకః!
సర్వస్రోతా౦సి పూర్ణాని గంగాయా రఘునందన!!
౧౫. తమువాచ తతో గంగా సర్వ దేవా పురోహితం!
అశక్తా ధారణే దేవా తవ తేజస్సముద్ధతం!
దాహ్యమానాగ్నినా తేన సంప్రవ్యథిత చేతనా!!
౧౬. అథాబ్రవీదిదం గంగం సర్వదేవ హుతాశనః!
ఇహ హైమవతే పాదే గర్భోయం సన్నివేశ్యతామ్!!
౧౭. శ్రుత్వా త్వగ్నివచో గంగా తమ్ గర్భమతి భాస్వరం!
ఉత్ససర్జ మహాతేజః స్రోతోభ్యో హాయ్ తదానఘ!!
౧౮. యదస్యా నిర్గతం తస్మాత్ తప్తజాంబూనదప్రభం!!
౧౯. కాంచనం ధరణీం ప్రాప్తం హిరణ్యమమలం శుభం!
తామ్రం కార్ష్ణాయసం చైవ తైక్ష్ణ్యాదేవాభ్యజాయత!!
౨౦. మలం తస్యా భవత్ తత్ర త్రపుసీసకమేవ చ!
తదేతద్ధరణీం ప్రాప్య నానాధాతురవర్ధత!!
౨౧. నిక్షిప్తమాత్రే గర్భే టు తేజోభిరభిరంజితం!
సర్వం పర్వత సన్నద్ధం సౌవర్ణమభవద్వనమ్!!
౨౨. జాత రూపమితి ఖ్యాతం తదాప్రభ్రుతి రాఘవ!
సువర్ణం పురుష వ్యాఘ్ర హుతాశన సమప్రభం!
తృణవృక్షలతాగుల్మం సర్వం భవతి కాంచనం!!
౨౩. త౦ కుమారం తతో జాతం సేంద్రా స్సహమరుద్గణాః!
క్షీరసంభావనార్థాయ కృత్తికా స్సమయోజయన్!!
౨౪. తాః క్షీరం జాతమాత్రస్య కృత్వా సమయముత్తమం!
దదుః పుత్త్రోయ మస్మాకం సర్వాసామితినిశ్చితాః!!
౨౫. తతస్తు దేవతా స్సర్వాః కార్తికేయ ఇతి బ్రువన్!
పుత్త్రస్త్రైలోక్యవిఖ్యాతో  భవిష్యతి న సంశయః!!
౨౬. తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా స్కన్నం గర్భపరిస్రవే!
స్నాపయన్ పరయా లక్ష్మ్యా దీప్యమానం యథానలమ్!!
౨౭. స్కంద ఇత్యబ్రువన్ దేవాః స్కన్నం గర్భపరిస్రవాత్!
కార్తికేయ౦ మహాభాగం కాకుత్స్థ జ్వలనోపమమ్!!
౨౮. ప్రాదుర్భూతం తతః క్షీరం కృత్తికా నామనుత్తమమ్!
షన్ణా౦ షడాననో భూత్వా జగ్రాహ స్తనజం పయః!!
౨౯. గృహీత్వా క్షీరమేకాహ్నా సుకుమారవపుస్తాదా!
అజయత్ స్వేన వీర్యేణ దైత్యసైన్యగణాన్ విభుః!!
౩౦. సురసేనాగణపతిం తతస్తమతులద్యుతిం!
అభ్యషించన్ సురగణాః సమేత్యాగ్ని పురోగమాః!!
31. ఏష తే రామ గంగాయా విస్తరోభిహితో మయా!
కుమారసంభవశ్చైవ ధన్యః పుణ్యస్తథైవ చ!!
౩౨. భక్తశ్చ యః కార్తికేయే కాకుత్స్థ భువి మానవః!
ఆయుష్మాన్ పుత్త్ర పౌత్త్రైశ్చ స్కందసాలోక్యతాం వ్రజేత్!!
ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే సప్త త్రి౦శస్సర్గః!!

*** గర్భవతులు విన్నా, చదివినా కీర్తి ప్రతిష్ఠలు కలిగిన పుత్రులు కలుగుతారు. ***Srini Vasu at 01:26 PM - Dec 12, 2018 ( )
Srini Vasu at 05:11 AM - Dec 05, 2018 ( )

Srini Vasu at 10:54 PM - Nov 27, 2018 ( )

Srini Vasu at 09:58 AM - Nov 27, 2018 ( )


Srini Vasu at 09:51 AM - Nov 27, 2018 ( )1 to 20 out of 3758

Login to participate in discussion.

Recently Discussed Posts of Srini Vasu
Top Gainers

CORPORATION BANK 28.95 3.75 (14.88%)
GP PETROLEUMS LIMITED 64.70 7.35 (12.82%)
ESSAR SHIPPING LTD 10.85 1.10 (11.28%)
MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM 13.30 1.30 (10.83%)
DYNAMATIC TECHNOLOGIES 1437.95 139.50 (10.74%)
UNITED BANK OF INDIA 10.85 0.85 (8.50%)
MOTILAL OSWAL FIN LTD 623.80 45.60 (7.89%)
UCO BANK 18.60 1.35 (7.83%)
TEJAS NETWORKS LIMITED 164.50 11.20 (7.31%)
VIKAS ECOTECH LIMITED 9.25 0.60 (6.94%)Top Losers

MANAKSIA LTD. 35.80 -4.55 (-11.28%)
MONTE CARLO FASHIONS LTD. 363.50 -26.55 (-6.81%)
SKM EGG PROD EXPORT(I) LT 45.70 -3.20 (-6.54%)
JINDAL DRILLING IND. LTD 96.00 -5.95 (-5.84%)
NOIDA TOLL BRIDGE CO LTD 5.15 -0.30 (-5.50%)
CAMBRIDGE TECH ENTER LTD 42.80 -2.30 (-5.10%)
C&C CONST. LTD. 13.30 -0.70 (-5.00%)
B.L.KASHYAP & SON LTD 20.35 -1.05 (-4.91%)
THE UGAR SUGAR WORKS LTD 14.75 -0.75 (-4.84%)
ESS DEE ALUM LTD 14.20 -0.65 (-4.38%)